Kringen

Momenteel hebben we ruim 220 leden verdeeld over 4 kringen. Komend jaar willen we uitbreiden met een kring Zeeuws Vlaanderen.

Kringbestuur

Het bestuur van elke kring bestaat uit minimaal 3 vrouwen, voor een periode van drie jaar. De bevoegdheden van het bestuur zijn conform de statuten van de kring/vereniging.

Als je een kring wilt opzetten of je hebt vragen, dan kun je contact opnemen met het bestuur van Donna la Mama of een van de kringbesturen via onderstaand contactformulier.

Meer weten?

Voor meer informatie kan je doorklikken naar een van de kringen.

Wil je een kring opzetten of heb je vragen?

Leden

Vrouwen van alle leeftijden en opleidingsniveaus, die vanuit hun deskundigheid een voor anderen interessant verhaal kunnen vertellen. Bij de toelating wordt gestreefd naar een leuke mix van vrouwen die werkzaam zijn op uiteenlopende terreinen. Bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer, zakelijke dienstverlener, medisch zorgverlener, bij de overheid of culturele sector.

Nieuwe leden

Om de kringen levendig te houden is het van belang om regelmatig nieuwe leden in te brengen.

Hoe en bij wie meldt je een nieuw lid aan?

Een aspirant-lid wordt binnen de kring voorgedragen door haar naam, werkzaamheden en contactgegevens door te geven aan de ledencommissie of het kringbestuur. Om te zorgen voor diversiteit in beroepsgroepen en leeftijds-opbouw beoordelen zij na persoonlijke ontmoeting en/of eventuele consultatie bij leden of de nieuwkomer binnen de kring past. Hierna wordt het potentiële lid via de mail voorgedragen aan de kringleden, waarna de leden de mogelijkheid hebben bezwaar aan te tekenen tegen eventuele toelating. Bij geen bezwaar wordt zij vervolgens uitgenodigd voor een kringbijeenkomst om zo kennis te maken met Donna.

Bijdrage

Ons uitgangspunt is een laagdrempelig netwerk te zijn en daarom houden wij de contributie laag. De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 50,- (2017).

De reguliere bijeenkomsten zijn voor leden gratis toegankelijk. De kosten voor eventueel aansluitend diner zijn voor eigen rekening.

Bijeenkomsten

De leden van een kring komen tenminste vier keer per jaar bij elkaar. Op zo’n bijeenkomst maken zij kennis met de expertise of passie van een lid. Na afloop bestaat er de mogelijkheid om elkaar wat nader te leren kennen tijdens een gezamenlijke lunch of diner.

Hoe werkt het?

Iedere vereniging organiseert de bijeenkomst op haar eigen manier. In het begin van het jaar presenteert iedere kring haar jaarprogramma waar de data en de onderwerpen van de bijeenkomsten in vermeld zijn.
Eén (of meerdere) van de leden verzorgt een inleiding, workshop of excursie van plusminus één uur.

Locatie

Plaats en locatie kunnen wisselend zijn naargelang degene die iets over haar bedrijf, beroep of passie vertelt. Zo kan de bijeenkomst plaats vinden op een kantoor, in een restaurant of op een bouwplaats. Letterlijk bij elkaar in de keuken kijken geeft een extra dimensie aan de voordracht, excursie of workshop.

Privacyverklaring

Vereniging La Donna è Mobile houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:

  • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop wijzen en deze respecteren.

Wij vragen de volgende persoonsgegevens van de leden: Naam, adres, telefoonnummer, beroep, opleiding, werkzaamheden/bedrijf, overige interesses en foto.

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: onze administratie, waaronder het delen van je gegevens met andere leden van Vereniging La Donna è Mobile. Denk daarbij aan het delen van e-mailadressen en telefoonnummers met andere leden, het smoelenboek (website en besloten Facebookgroep) en voor het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten en nieuwsbrieven per mail of per post.

Tijdens de bijeenkomsten worden foto’s gemaakt. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor publicatiedoeleinden, zoals de website, uitnodiging/nieuwsbrieven en social media (besloten Facebookgroep)

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Die termijn behelst in ieder geval de looptijd van het lidmaatschap tot maximaal twee jaar daarna, tenzij je schriftelijk hebt aangegeven jouw persoonsgegevens eerder verwijderd te willen hebben. Enkel voor de financiële administratie geldt een langere termijn van maximaal 7 jaar, zoals wettelijk voorgeschreven.

Mocht je gegevens willen corrigeren, wijzigen, verwijderen of bezwaar maken tegen de verwerkingswijze hiervan? Laat het weten aan het kringbestuur, dan neemt dat bestuur passende maatregelen.